A LÁNYOK NAPJA NYEREMÉNYJÁTÉK

HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁSSAL

 

 1. A nyereményjáték szervezője

A Lányok Napja nyereményjáték – 2022.04.28.-2022.05.05. – (a továbbiakban: “Játék”) szervezője a Nők a Tudományban Egyesület. (székhely:1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság 14.Pk.60.752/2008/2 ; adószám: 18133844-2-43), a továbbiakban: “Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő”), azaz a Nők a Tudományban Egyesület. (székhely:1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság 14.Pk.60.752/2008/2; adószám: 18133844-2-43) végzi, az adatokat adatfeldolgozónak nem továbbítja.

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti, amely írásbeli formának minősül.

 1. Kik vehetnek részt a játékban ?

2.1. A Játékban részt vehet a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá jogszerű, saját nyilvános Instagram profillal (továbbiakban: „Instagram profil”) rendelkező természetes személy (a továbbiakban: “Játékos”) vehet részt, aki a Játék időtartama alatt a 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot: továbbiakban: játékos vagy résztvevő.

Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: “Játékszabályzat”), valamint az Instagram által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt: a feltételek elfogadása nélkül a nyereményjátékban a Játékos nem vehet részt, anélkül a nyereményjáték nem megvalósítható.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói

2.3. A Szervező a jelen Játékszabályzatot (illetve részvételi feltételeket) a Rendezvény teljes időtartama alatt, a saját Nyereményjáték linkjén folyamatosan elérhetővé teszi.

2.4. A Nyereményjátékban résztvevők kötelesek tájékozódni a részvételi feltételek rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.

 1. A Játék időtartama:

3.1. A játék 2022. április 28. 11:00 órától 2022. május 5. 24:00 óráig (ez a hálózat sebességének függvényében minimálisan eltérhet).

Eredményhirdetés: 2022. május 12.

3.2. A Játékos felelőssége, hogy a megadott e-mail címre üzeneteket kellő időben figyelemmel kísérje. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Játékos mulasztásából adódó következményekért.

 1. A Játék menete

4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:

A Játékban való részvételhez a Játékosnak részt kell vennie a Lányok Napja 2022 valamelyik programján és ki kell töltenie az elégedettségi kérdőívet.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban:

 • részt kell vennie a Lányok Napja valamely programján 2022. április 28-án
 • az elégedettségi kérdőívben a “Szeretnél részt venni a Netflix nyereményjátékban? Ha igen, válaszd az egyéb lehetőséget és add meg az e-mailcímedet!” kérdésre e-mail címét kell megadnia

Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt egy kitöltéssel jogosult e-mail címet megadni.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A nyertest sorsolás útján választjuk ki, akik egyéves Netflix előfizetést nyernek.

A Játékban Pályázatot leadni a felhívás publikálásának dátumától a játékidő végéig lehet.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatok megadásával. A megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős. a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

4.2. Nyertes kiválasztása

A Játék lezárását követően 1 (egy) db nyertes kerül kiválasztásra az alábbiak szerint:

A nyertes kiválasztása sorsolás alapján történik. A kiválasztás időpontja: 2022. május 12.  A Szervező a nyertes kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4.3. Nyeremény átvétele

A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:

Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton e-mailben értesíti (továbbiakban: Eredményhirdetés), amelyben felszólítja a nyerteseket, hogy lépjenek kapcsolatba a Szervezővel a [email protected] e-mail címen, a nyertesek kiválasztását követően – 2022. május 12-én 16:00 órától számított 24 órán belül, majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 24 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles a [email protected] email cím-re üzenetet küldve visszajelezni Szervező részére. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy “nem elérhető”-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.

Amennyiben a Szervező észleli, hogy a nyertes Játékos „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, pótnyertes kiválasztására kerül sor a Szervező által.

Ha a nyertes Játékos bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál az értesítéstől számított 5 munkanapon belül, vagy bármely okból nem veszi át a nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel sem élhet.

A nyeremény kézbesítésének részleteit a nyertessel a Szervező e-mailben egyezteti.

 1. A Nyeremény

A nyertes egyéves Netflix előfizetést nyer.

A Nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a nyeremény nyújtására terjed ki, a nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége.

A Nyeremény készpénzre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető, továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem érvényesíthető.

A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban. A Nyertes csak személyesen, a megadott név igazolásával, valamint átvételi elismervény aláírásával veheti át nyereményét.

 1. Személyi jövedelemadó, költségek

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertes nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

 1. Vegyes rendelkezések

A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával /gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, az Instagram-ot, illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Szervezősemminemű felelősséget nem vállal.

Szervező kizárja a felelősségét az Instagram rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több Instagram profillal játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

Instagram semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen játéknak. Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor a [email protected] e-mail címen kérhető tájékoztatás.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő: Nők a Tudományban Egyesület (székhely:1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság 14.Pk.60.752/2008/2; adószám: 18133844-2-43),

Adatkezelés célja: a Lányok Napja 2022. 04.28. – 2022.05.05. nyereményjáték (“Játék”) lebonyolítása

Adatok továbbítása: nem történik adattovábbítás, kivéve, ha a nyeremény futárszolgálattal kerül kiküldésre, ebben az esetben a futárszolgálatnak a nyertes neve és címe kerül továbbításra a kiszállítás megvalósítása érdekében.

1.)     A kezelt személyes adatok köre:

A Játékba történő részvétel során a Játékosok a következő személyes adataikat bocsátják az adatkezelők rendelkezésére:

 • e-mail cím

A nyertes Játékosnak ezen felül a következő adataikat is meg kell adniuk:

 • Teljes név
 • E-mail cím
 • Telefonszám

2.)     A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás és adatkezelés előzetes tájékoztatáson és önkéntes, befolyásmentes hozzájáruláson alapul. A Játékos Pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező hozzáférjen a személyes profiljához tartozó 1. pontban meghatározott adatokhoz és azokat a jelen tájékoztatóban írtak szerint kezeljék.

A Játékos hozzájárulása alapján a Szervező a Játékosnak a Lányok Napja (https://www.instagram.com/lanyoknapja/) Instagram oldalon (továbbiakban „Rajongói oldal”) megadott profilnevét és profilképét, valamint nyertesség esetén teljes nevét, profilképét, telefonszámát, e-mail címét, születési idejét az adott Játék céljaival összefüggésben az Adatkezelési tájékoztatóban írtak szerinti kezeli és használja fel.

A Játékos a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező publikálja a Játékos nevét , valamint kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékos Pályázatában szereplő kommentet a Szervező publikálhassa vagy ismertethesse a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a Játékosnak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. Nyertesről a nyeremény átvétele során készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

3.)      A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, korlátozását vagy helyesbítését. Az adatkezelők a tájékoztatás, helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadják: 1502 Budapest, 112.számú posta Pf.37. postai címen, vagy a [email protected] e-mail címen, azonban a helyesbítés, korlátozás, törlés kapcsán Szervező csak a komment megjelenését tudja visszavonni, Játékosok saját közösségi fiókjaikért maguk felelnek, a Google szerverek által tárolt adatokért Szervező kizárja a felelősségét.

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelők által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a nyeremény átadása előtt kéri, vagy adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül, tekintettel arra, hogy ezen adatok nélkül a nyereményjáték nem bonyolítható le.

A Szervező kizárja felelősségét az érintettek téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a résztvevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Amennyiben azonban a Játékos nem tudja maga helyesbíteni megadott személyes adatait, úgy kérésére a helyesbítést az adatkezelő elvégzi.

Jogorvoslati jog: Az érintett jogosult arra, hogy a jogszabály által erre a feladatra kijelölt hatóságnál panaszt tegyen. A hatóság hallgatása vagy döntése ellen az érintett bírósághoz fordulhat.

Kijelölt hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu, +36-1-3911400, [email protected]

Az érintett jogosult arra, hogy személy adatainak jogellenes kezelése esetén bírósághoz forduljon.

5.)     Adatbiztonság

Az adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, azonban a Facebook tárhelyeken tárolt adatokért a Google adatvédelmi szabályzatai az irányadók. Az adatkezelőnél az adatokat csak olyan munkatárs kezeli, aki az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályokat ismeri és betartja, továbbá az adatokat nem teszi hozzáférhetővé. Az adatokat az adatkezelő elektronikusan tárolja; azokhoz felhasználónévvel és jelszóval védett eszközökön csak az arra hozzáférési jogosultsággal rendelkezők férnek hozzá. Hozzáférési jogosultságot csak olyan munkatárs kap, aki a nyereményjáték szervezésében, lebonyolításában közreműködik, és az adatok ismerete számára a lebonyolításához szükséges.

6.) Adatok megőrzési ideje

A nyeremények átadását követő egy hónap, ezt követően az adatok törlésre kerülnek.

7.)     Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsák.

Budapest, 2022. április 27.