A LÁNYOK NAPJA FESZTIVÁL NYEREMÉNYJÁTÉK – az elégedettségi kérdőívet kitöltők részére

HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁSSAL

  

1. A nyereményjáték szervezője

A Lányok Napja nyereményjáték – 2022.10.20.-2021.10.23. – (a továbbiakban: “Játék”) szervezője a Nők a Tudományban Egyesület. (székhely:1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság 14.Pk.60.752/2008/2 ; adószám: 18133844-2-43), a továbbiakban: “Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő“), azaz a Nők a Tudományban Egyesület. (székhely:1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság 14.Pk.60.752/2008/2; adószám: 18133844-2-43) végzi, az adatokat adatfeldolgozónak nem továbbítja.

A Nyereményjátékban való részvétel, így a kérdőívben (https://bit.ly/LanyokNapjaFesztival-kerdoiv)  a “Szeretnél ajándékcsomagot nyerni? Ha IGEN, válaszd az egyéb lehetőséget és add meg az e-mail címedet!” – kérdésre az e-mail cím megadása a jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti, amely írásbeli formának minősül.

2. Kik vehetnek részt a játékban ?

2.1. A Játékban részt vehet a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá jogszerű, természetes személy (a továbbiakban: “Játékos”) vehet részt, aki a Játék időtartama alatt a 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti a  feladatot: továbbiakban: játékos vagy résztvevő.

Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: “Játékszabályzat”) valamennyi feltételt: a feltételek elfogadása nélkül a nyereményjátékban a Játékos nem vehet részt, anélkül a nyereményjáték nem megvalósítható.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói

2.3. A Szervező a jelen Játékszabályzatot (illetve részvételi feltételeket) a játék teljes időtartama alatt, a saját Nyereményjáték linkjén folyamatosan elérhetővé teszi.

2.4. A Nyereményjátékban résztvevők kötelesek tájékozódni a részvételi feltételek rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.

3. A Játék időtartama:

3.1. A játék 2022. október 20. 12:00 órától 2022. október 23. 24:00 óráig (ez a hálózat sebességének függvényében minimálisan eltérhet).

Eredményhirdetés: 2022. október 25-én 18:00 óra

3.2. A Játékos felelőssége, hogy a Játékos  által megadott e-mail címre  beérkező üzeneteket kellő időben figyelemmel kísérje. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Játékos mulasztásából adódó következményekért.

4. A Játék menete

4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:

A Játékban való részvételhez a Játékosnak ki kell töltenie a Lányok Napja Fesztivál elégedettségi kérdőívét (https://bit.ly/LanyokNapjaFesztival-kerdoiv).

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban:

  • a válaszolnia kell a Lányok Napja Fesztivál elégedettségi kérdőívében (https://bit.ly/LanyokNapjaFesztival-kerdoiv) szereplő kérdésekre
  • “Szeretnél ajándékcsomagot nyerni? Ha IGEN, válaszd az egyéb lehetőséget és add meg az e-mail címedet!” – kérdésre az e-mail cím megadásával jelentkeznie kell a játékra.

Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt egy e-mail cím megadásával jogosult részt venni.

A válaszokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A 3 nyertest sorsolás útján választjuk ki, akik Lányok Napja ajándékcsomagot nyernek.

A Játékban részt venni a felhívás publikálásának dátumától a játékidő végéig lehet.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által kitöltött kérdőív vagy nem valódi e-mail cím megadásával. Amennyiben a Játékos nem saját maga tölti ki a kérdőívet, vagy nem saját e-mail cím megadásával jelentkezik a játékra, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Lányok Napja Fesztivál elégedettségi kérdőívére (https://bit.ly/LanyokNapjaFesztival-kerdoiv) adott válaszok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) pornográf vagy szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. Szervező az ilyen kitöltéseket saját megítélése szerint azonnal kizárja a játékból.

4.2. Nyertes kiválasztása

A Játék lezárását követően 3 (három) db nyertes kerül kiválasztásra az alábbiak szerint:

A nyertes kiválasztása sorsolás alapján történik. A kiválasztás időpontja: 2022. október 25. 18:00 óra. A Szervező a nyertes kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4.3. Nyeremény átvétele

A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:

Szervező a nyertes Játékosokat a nyereményről elektronikus úton értesítik a e-mailben (továbbiakban: Eredményhirdetés), amelyben felszólítja a nyerteseket, hogy lépjenek kapcsolatba a Szervezővel a [email protected] e-mail címen, a nyertesek kiválasztását követően – 2022. október 25. 18:00 órától számított 24 órán belül, majd a nyertesek visszajelzése hiányában, további 24 órán belül ismételten. A nyertes Játékosok a második Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül kötelesek a [email protected] email cím-re üzenetet küldve visszajelezni Szervező részére. Amennyiben a nyertes Játékosok ezt elmulasztják, úgy “nem elérhető”-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.

Amennyiben a Szervező észleli, hogy a nyertes Játékos „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, pótnyertes kiválasztására kerül sor a Szervező által.

Ha a nyertes Játékos bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál az értesítéstől számított 5 munkanapon belül, vagy bármely okból nem veszi át a nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel sem élhet.

A nyeremény kézbesítésének részleteit a nyertessel a Szervező e-mailben egyezteti.

Amennyiben Játékos részére a személyes átvétel nem megoldható, a nyereményt a Szervező a Játékos által az Értesítés visszaigazolása során megadott magyarországi címére kézbesíti. Szervező a nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg, a Játék lezárásától számított 90 naptári napon belül.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

Játékos köteles betartani a Magyarországon hatályban lévő járványügyi szabályokat és rendelkezéseket, különösképpen a COVID-19 járványra vonatkozó intézkedéseket. Játékos a személyes átvétel során kijelenti, hogy egészséges, valamint hogy fertőzött személlyel 14 napon belül nem lépett kapcsolatba. A járványügyi szabályok be nem tartása vagy megszegése kártérítései felelőséget von maga után, valamint Szervező jogosult megtagadni a személyes átvételt.

5. A Nyeremény

A nyertes 3 (három) db Lányok Napja ajándékcsomagot nyer: hátizsák, power bank, kulacs, törölköző, Lányok Napja® vászontáska.

A Nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a nyeremény nyújtására terjed ki, a nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége.

A Nyeremény készpénzre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető, továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem érvényesíthető.

A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban. A Nyertes csak személyesen, a megadott név igazolásával, valamint átvételi elismervény aláírásával veheti át nyereményét.

6. Személyi jövedelemadó, költségek

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertes nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

7. Vegyes rendelkezések

A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával /gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több e-mail címmel játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor a [email protected] e-mail címen kérhető tájékoztatás.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő: Nők a Tudományban Egyesület (székhely:1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság 14.Pk.60.752/2008/2; adószám: 18133844-2-43),

Adatkezelés célja: a Lányok Napja 2022. október 20.- 2022. október 23. nyereményjáték (“Játék”) lebonyolítása

Adatok továbbítása: nem történik adattovábbítás, kivéve, ha a nyeremény futárszolgálattal kerül kiküldésre, ebben az esetben a futárszolgálatnak a nyertes neve és címe kerül továbbításra a kiszállítás megvalósítása érdekében.

1.)     A kezelt személyes adatok köre:

A Játékba történő részvétel során a Játékosok a következő személyes adataikat bocsátják az adatkezelők rendelkezésére:

  • e-mail cím

A nyertes Játékosnak ezen felül a következő adataikat is meg kell adniuk:

  • Teljes név
  • Telefonszám
  • Szállítási cím

2.)     A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás és adatkezelés előzetes tájékoztatáson és önkéntes, befolyásmentes hozzájáruláson alapul. A Játékos Pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező hozzáférjen a személyes profiljához tartozó 1. pontban meghatározott adatokhoz és azokat a jelen tájékoztatóban írtak szerint kezeljék.

A Játékos hozzájárulása alapján a Szervező a Játékosnak a megadott e-mail címét valamint nyertesség esetén teljes nevét, telefonszámát, szállítási címét az adott Játék céljaival összefüggésben az Adatkezelési tájékoztatóban írtak szerinti kezeli és használja fel.

3.)      A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, korlátozását vagy helyesbítését. Az adatkezelők a tájékoztatás, helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadják: 1502 Budapest, 112.számú posta Pf.37. postai címen, vagy a [email protected] e-mail címen, azonban a helyesbítés, korlátozás, törlés kapcsán Szervező csak a komment megjelenését tudja visszavonni, Játékosok saját közösségi fiókjaikért maguk felelnek, a Google szerverek által tárolt adatokért Szervező kizárja a felelősségét.

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelők által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a nyeremény átadása előtt kéri, vagy adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül, tekintettel arra, hogy ezen adatok nélkül a nyereményjáték nem bonyolítható le.

A Szervező kizárja felelősségét az érintettek téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a résztvevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Amennyiben azonban a Játékos nem tudja maga helyesbíteni megadott személyes adatait, úgy kérésére a helyesbítést az adatkezelő elvégzi.

Jogorvoslati jog: Az érintett jogosult arra, hogy a jogszabály által erre a feladatra kijelölt hatóságnál panaszt tegyen. A hatóság hallgatása vagy döntése ellen az érintett bírósághoz fordulhat.

Kijelölt hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu, +36-1-3911400, [email protected]

Az érintett jogosult arra, hogy személy adatainak jogellenes kezelése esetén bírósághoz forduljon.

4.) Adatbiztonság

Az adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, azonban a Facebook tárhelyeken tárolt adatokért a Google adatvédelmi szabályzatai az irányadók. Az adatkezelőnél az adatokat csak olyan munkatárs kezeli, aki az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályokat ismeri és betartja, továbbá az adatokat nem teszi hozzáférhetővé. Az adatokat az adatkezelő elektronikusan tárolja; azokhoz felhasználónévvel és jelszóval védett eszközökön csak az arra hozzáférési jogosultsággal rendelkezők férnek hozzá. Hozzáférési jogosultságot csak olyan munkatárs kap, aki a nyereményjáték szervezésében, lebonyolításában közreműködik, és az adatok ismerete számára a lebonyolításához szükséges.

5.) Adatok megőrzési ideje

A nyeremények átadását követő egy hónap, ezt követően az adatok törlésre kerülnek.

6.) Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsák.

Budapest, 2022. október 20.