A LÁNYOK NAPJA FESZTIVÁL

GIRL INNOVATOR AWARD

HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁSSAL

 

 1. A Girl Innovator Award pályázat szervezője

A Girl Innovator Award pályázat – 2023.09.20.-2023.10.13. – (a továbbiakban: “Pályázat”) szervezője a Nők a Tudományban Egyesület. (székhely:1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság 14.Pk.60.752/2008/2 ; adószám: 18133844-2-43), a továbbiakban: “Szervező”. A Pályázathoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő”), azaz a Nők a Tudományban Egyesület. (székhely:1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság 14.Pk.60.752/2008/2; adószám: 18133844-2-43) végzi, az adatokat adatfeldolgozónak nem továbbítja.

A Pályázatban való részvétel a jelen szabályzat automatikus elfogadását jelenti, amely írásbeli formának minősül.

 1. Kik vehetnek részt a pályázatban?

2.1. A Pályázatban részt vehet a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy (a továbbiakban: “Pályázó”), aki a Pályázat időtartama alatt a 4.1. pontban írtaknak megfelelően pályázatot nyújt be.

Pályázó a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen szabályzatban (továbbiakban: “Szabályzat”), meghatározott valamennyi feltételt: a feltételek elfogadása nélkül a pályázatban a Pályázó nem vehet részt, anélkül a pályázat nem megvalósítható.

2.2. A Pályázatban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Pályázat szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

2.3. A Szervező a jelen Szabályzatot (illetve részvételi feltételeket) a Pályázat teljes időtartama alatt, a saját Pályázat linkjén folyamatosan elérhetővé teszi.

2.4. A Pályázatban résztvevők kötelesek tájékozódni a részvételi feltételek rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.

 1. A Pályázat időtartama

3.1. A pályázat 2023. szeptember 20. 12:00 órától 2023. október 13. 12:00 óráig (ez a hálózat sebességének függvényében minimálisan eltérhet).

Eredményhirdetés: 2023. október 17.

3.2. A Pályázó felelőssége, hogy a megadott e-mail címre üzeneteket kellő időben figyelemmel kísérje. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Pályázó mulasztásából adódó következményekért.

 1. A Pályázat menete

4.1. A Pályázatban a Pályázó az alábbiak szerint vehet részt:

A Pályázatban való részvételhez a Pályázónak részt kell vennie a Lányok Napja Fesztivál programján, azaz az a felsőtagozatos általános- vagy középiskolás, illetve egyetemista lány vehet részt a pályázaton, aki a Lányok Napja programra regisztrált és azon ténylegesen részt vett.

A Pályázaton egy Pályázó több pályamunkával is részt vehet.

A pályamunkákat egyénileg kell elkészíteni, csoportos pályamunkát nem tudunk befogadni.

A Pályázatokat a Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Pályázó bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Pályázót a Pályázatból kizárhatja.

A nyerteseket 3 tagú zsűri választja ki. A zsűri kategóriánként értékel, és a legkiválóbb pályamunkákat javasolja díjazásra. A zsűri minden kategóriában azonos szempontsor alapján értékel.

A Pályázatban Pályázatot leadni a felhívás publikálásának dátumától a pályázati idő végéig lehet.

A Szervező nem ajánlja a Pályázatban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatok megadásával. A megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Pályázó felelős. a Pályázattal kapcsolatos e-mail postafiók jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

4.2. Nyertes pályázók kiválasztása

A Pályázat lezárását követően 3 (három) db nyertes kerül kiválasztásra az alábbiak szerint.

A nyertes kiválasztása 3 tagú zsűri döntése alapján történik.

A zsűri minden kategóriában azonos szempontsor alapján értékel, amennyiben szakmailag indokolt benyújtott pályamunkák alapján a zsűri dönthet úgy, hogy a díjazás nem kategóriánként történik, hanem akár mindhárom díj egy kategóriából kerül megítélésre.

A legfontosabb értékelési szempontok:

 • Formai szempontok betartása: a Pályázó betart-e minden formai követelményt;
 • Kommunikációs érték: követhető, világos-e a Pályázó közlendője;
 • Kreativitás: a Pályázó mennyire választ egyedi, érdekes megoldásokat;
 • Reflexió: a Pályázó elgondolkodik-e tapasztalatain, próbálja-e értelmezni azokat;
 • Szakszerűség: mennyire pontosan jelenik meg a pályaműben a téma jellegzetessége;
 • Igényesség: nyelvileg pontos, tetszetős, küllemére is vonzó munkát készített-e a Pályázó.

A kiválasztás időpontja: 2023. október 16.

A Szervező a nyertesek kihirdetéséig kizárhatja a Pályázatból azt a Pályázót, aki nem felel meg a Szabályban rögzített feltételeknek.

4.3. Nyeremény átvétele

A nyertes Pályázók a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:

Szervező a nyertes Pályázókat a nyereményről elektronikus úton e-mailben értesíti (továbbiakban: Eredményhirdetés), amelyben felszólítja a nyerteseket, hogy lépjenek kapcsolatba a Szervezővel a [email protected] e-mail címen, a nyertesek kiválasztását követően – 2023. október 16-án 12:00 órától számított 12 órán belül, majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 24 órán belül ismételten. A nyertes Pályázó a második Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles a [email protected] email cím-re üzenetet küldve visszajelezni Szervező részére. Amennyiben a nyertes Pályázó ezt elmulasztja, úgy “nem elérhető”-nek minősül, és kizárásra kerül a Pályázatból.

Amennyiben a Szervező észleli, hogy a nyertes Pályázó „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, pótnyertes kiválasztására kerül sor a Szervező által.

Ha a nyertes Pályázó bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál fenti határidőn belül, vagy bármely okból nem veszi át a nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel sem élhet.

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel a Szervező e-mailben egyezteti

 1. A Nyeremény

Három díj kerül átadásra ünnepélyes keretek között a Lányok Napja Fesztiválon 2023. október 17-én. Az első három helyezett az alábbi díjazásban részesül:

 1. helyezett 50.000 Ft értékű pénzjutalom
 2. helyezett 30.000 Ft értékű pénzjutalom
 3. helyezett 20.000 Ft értékű pénzjutalom

A nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a nyeremény nyújtására terjed ki, a nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége.

A nyeremény egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem érvényesíthető.

A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban. A Nyertes csak személyesen, a megadott név igazolásával, valamint átvételi elismervény aláírásával veheti át nyereményét.

 1. Személyi jövedelemadó, költségek

A Szervező tájékoztatja a Résztvevőt, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a pénzjutalmat biztosító Tudományos Ismeretterjesztő Társulat vállalja a nyertes nevében kifizetni a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

 1. Vegyes rendelkezések

A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a pénzjutalom esetlegesen tárgynyereményre történő cseréje esetén, annak hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Pályázó ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával /gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Google-t, illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Pályázók téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Pályázó/nem Pályázó státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Pályázóval kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Pályázótól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Pályázót a Pályázatból. A Pályázatból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Pályázók, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Pályázat szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Pályázatban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Pályázóknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb Pályázaton történő részvétel érdekében társult személyek, azon Pályázók, akik esélyeik növelése érdekében több profillal játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Pályázót.

A pályamunkák elkészítése során a Pályázó köteles más szerzői, szellemi alkotáshoz fűződő és személyiségi jogait betartani.

A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Pályázók kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Pályázattal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Pályázatból kizárja azt a Pályázót, aki a Pályázat során bizonyítottan a Pályázat internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, szerzői jogok megsértésével vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
Ha a Pályázattal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor a [email protected] e-mail címen kérhető tájékoztatás.

A Pályázat lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a Pályázó jelen Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Pályázatban nem jogosult részt venni, illetve a Pályázatból automatikusan kizárásra kerül.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő: Nők a Tudományban Egyesület (székhely:1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság 14.Pk.60.752/2008/2; adószám: 18133844-2-43),

Adatkezelés célja: Girl Innovator Award, 2023. 09.20. – 2023.10.13. (“Pályázat”) lebonyolítása

Adatok továbbítása: nem történik adattovábbítás, kivéve, ha a nyeremény futárszolgálattal kerül kiküldésre, ebben az esetben a futárszolgálatnak a nyertes neve és címe kerül továbbításra a kiszállítás megvalósítása érdekében.

1.)     A kezelt személyes adatok köre:

A Pályázatban történő részvétel során a Pályázók a következő személyes adataikat bocsátják az adatkezelők rendelkezésére:

 • Teljes név
 • E-mail cím
 • Telefonszám

2.)     A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Pályázatban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás és adatkezelés előzetes tájékoztatáson és önkéntes, befolyásmentes hozzájáruláson alapul. A Pályázó Pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező hozzáférjen a személyes profiljához tartozó 1. pontban meghatározott adatokhoz és azokat a jelen tájékoztatóban írtak szerint kezeljék.

A Pályázó hozzájárulása alapján a Szervező a Pályázóknak nevét, e-mail címét, telefonszámát az adott Pályázat céljaival összefüggésben az Adatkezelési tájékoztatóban írtak szerinti kezeli és használja fel.

A Pályázók a jelen Pályázatban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező publikálja a Pályázók nevét, valamint kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Pályázók pályamunkáit a Szervező publikálhassa vagy ismertethesse a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a Pályázóknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. Nyertesekről a nyeremény átvétele során készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

3.)      A Pályázó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, korlátozását vagy helyesbítését. Az adatkezelők a tájékoztatás, helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadják: 1502 Budapest, 112.számú posta Pf.37. postai címen, vagy a [email protected] e-mail címen, azonban a helyesbítés, korlátozás, törlés kapcsán Szervező csak a komment megjelenését tudja visszavonni, Játékosok saját közösségi fiókjaikért maguk felelnek, a Google szerverek által tárolt adatokért Szervező kizárja a felelősségét.

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelők által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a nyeremény átadása előtt kéri, vagy adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül, tekintettel arra, hogy ezen adatok nélkül a nyereményjáték nem bonyolítható le.

A Szervező kizárja felelősségét az érintettek téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a résztvevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Amennyiben azonban a Játékos nem tudja maga helyesbíteni megadott személyes adatait, úgy kérésére a helyesbítést az adatkezelő elvégzi.

Jogorvoslati jog: Az érintett jogosult arra, hogy a jogszabály által erre a feladatra kijelölt hatóságnál panaszt tegyen. A hatóság hallgatása vagy döntése ellen az érintett bírósághoz fordulhat.

Kijelölt hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu, +36-1-3911400, [email protected]

Az érintett jogosult arra, hogy személy adatainak jogellenes kezelése esetén bírósághoz forduljon.

5.)     Adatbiztonság

Az adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.. Az adatkezelőnél az adatokat csak olyan munkatárs kezeli, aki az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályokat ismeri és betartja, továbbá az adatokat nem teszi hozzáférhetővé. Az adatokat az adatkezelő elektronikusan tárolja; azokhoz felhasználónévvel és jelszóval védett eszközökön csak az arra hozzáférési jogosultsággal rendelkezők férnek hozzá. Hozzáférési jogosultságot csak olyan munkatárs kap, aki a Pályázat szervezésében, lebonyolításában közreműködik, és az adatok ismerete számára a lebonyolításához szükséges.

6.) Adatok megőrzési ideje

A nyeremények átadását követő egy hónap, ezt követően az adatok törlésre kerülnek.

7.)     Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsák.

Budapest, 2023. szeptember 20.